Figures Accountants

Als accountant zijn wij de steun en toeverlaat van de ondernemer op het gebied van financiën en administratie. Daarnaast zijn wij vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer. Wij geven aan hoe betrouwbaar de jaarrekening van een bedrijf is. Onze bevindingen leggen wij vast in een van de onderstaande verklaringen.

Wij kennen de volgende verklaringen:

  • Samenstellingsverklaring, hierbij bieden onze accountants ondersteuning bij het opstellen van een jaarrekening.
  • Beoordelingsverklaring, hierbij geven wij een conclusie met een zogenaamde “beperkte mate van zekerheid”.
De titel van Accountant is beschermd.  Het dragen van die titel is slechts voorbehouden aan personen die staan ingeschreven in het register van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Alle accountants van Figures staan ingeschreven in dat register.

Als accountant zijn wij ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid. Professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en vertrouwen zijn belangrijke kernwaarden die wij nastreven.

Samenstellen van jaarrekeningen
Wanneer wij voor u de jaarrekening opstellen, geven wij daarbij samenstellingsverklaring af. Hierin wordt het volgende opgenomen:

 

 

 

  • Omschrijving van de opdracht
  • Verantwoordelijkheden van het bestuur van de onderneming
  • Verantwoordelijkheden van ons als opdrachtnemer.

Het is belangrijk om te weten dat wij de onderneming helpen met het opstellen van de jaarrekening en dat wij in beginsel uitgaan van de juistheid van de verstrekte informatie op basis waarvan de jaarrekening wordt opgesteld. Wij onderzoeken in principe niet of de verstrekte informatie correct is. Als wij vaststellen dat de door de onderneming verstrekte informatie onjuist is, zullen wij aanvullende informatie  vragen en onderzoeken

Altijd helpen wij de onderneming bij het vastleggen van financiële resultaten. Wij zorgen ervoor dat de informatie zo helder is dat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden door de ondernemer zelf

Omdat wij u helpen bij het opstellen van de jaarrekening geven wij geen oordeel over de jaarrekening zelf.

Als derden zoals bijvoorbeeld geldverstrekkende partijen of de belastingdienst van de jaarrekening een oordeel of conclusie willen, kunnen wij een controle- of beoordelingsopdracht uitvoeren. Meestal kan worden volstaan met een samenstellingsverklaring.

Beoordelen van jaarrekeningen
Bij een beoordelingsopdracht gaat een onafhankelijke accountant na of de jaarrekening een juist beeld geeft de financiële huishouding van de onderneming. De accountant voert daarbij uitgebreidere werkzaamheden uit.  Als de accountant afwijkingen constateert, dan onderzoekt hij deze.

 

Als de accountant geen afwijkingen ontdekt stelt de accountant dat ‘niet is gebleken dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat van de onderneming’.

Het kan helaas ook gebeuren dat de jaarrekening fout is of dat er onvoldoende zekerheid is over de juistheid van de jaarrekening. Dit wordt dan ook vermeld in de eindconclusie.

Deponering Kamer van Koophandel
Deponeren van de financiële situatie is voor veel bedrijven wettelijk verplicht. Het is goed om u hiervan bewust te zijn, want hiermee wordt de financiële informatie van uw onderneming zichtbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. BV’s, NV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn voorbeelden van rechtsvormen die verplicht zijn de jaarrekening te deponeren. Voor eenmanszaken geldt deze verplichting niet. Wij verzorgen de deponering van de financiële status van uw onderneming op basis van de eisen die daaraan verbonden zijn.
Subsidieverklaringen
De overheid stelt diverse subsidies beschikbaar. Dit kunnen Europese, nationale of lokale subsidies betreffen. Om voor een dergelijke subsidie in aanmerking te komen dient veelal een verantwoording te worden opgesteld rondom de besteding van de ontvangen subsidiegelden. Wij kunnen deze aanvragen voor u verzorgen.
Overige verklaringen
Soms vragen instanties zoals bijvoorbeeld de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), om een verklaring van een accountant waarin hij verklaart dat een deelnemer die bij zo’n fonds is aangesloten zich aan de spelregels van het fonds heeft gehouden. Ook bij het opstellen van een dergelijke verklaring kunnen wij uw organisatie van dienst zijn.

Overige diensten

Tax Consultants

De belastingwetgeving is uitgebreid en complex en we hebben er allemaal mee te maken. Zorgvuldig en weldoordacht uw belastingzaken regelen zorgt voor rust en overzicht…

Administratie

Ondernemers zijn wettelijk verplicht een boekhouding te voeren wat inhoudt dat verantwoording moet worden afgelegd omtrent ontvangsten en uitgaven…

Advies

Cijfers zijn  belangrijk. Maar als je er niets mee doet, blijven het maar cijfers. Wij dagen u daarom uit om samen met ons uw cijfers te vertalen naar concrete doelen…

It's all about Figures.